Stay Connected:

Optimaal beleggen in Box 3Optimaal beleggen in box 3

Er zijn verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag te krijgen. Dit heet optimaal beleggen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet.

Fiscale vriendelijke beleggingen
Vanaf 2014 is de vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen en het verstrekken van venture capital (durfkapitaal) komen te vervallen. Wel is er een vrijstelling voor groene beleggingen. Onder groene beleggingen wordt verstaan, aandelen in, winstbewijzen van en geldlening aan aangewezen groene fondsen. De vrijstelling bedraagt maximaal €56.420. Bij ’fiscale partners’ -zoals echtgenoten -mag het bedrag nog eens verdubbeld worden. De maximale verhoging van het heffingsvrije vermogen komt daarmee op maximaal tweemaal €56.420 is €112.840.

Algemene vrijstelling voor iedereen
Van het totale vermogen van de belastingplichtige is €21.139 per persoon vrijgesteld. Voor fiscale partners wordt dit bedrag verdubbeld. Dit wordt het ’heffingsvrije vermogen’ genoemd.

Algemene vrijstelling voor kinderen
U dient rekening mee te houden dat het (extra) heffingsvrije vermogen voor minderjarige kinderen al met ingang van I januari 2012 is vervallen.

Algemene vrijstelling voor ouderen
Belastingplichtigen die eind 2014 — of bij het eind van de belastingplicht – de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de zogenaamde ouderentoeslag (de onderstaande inkomensgrenzen gelden voor inachtneming van de
persoonsgebonden aftrek) :
• bij een inkomen van maximaal €14.302 bedraagt de ouderentoeslag maximaal €27.984;
• bij een inkomen boven C 14.302 en maximaal €19.895  bedraagt de ouderentoeslag maximaal €13.992;
• bij een inkomen boven €19.895 komt men met meer in
aanmerking voor ouderentoeslag;
• het vermogen mag (na aftrek van het heffingsvrije
vermogen) met hoger zijn dan €279.708 per persoon
(dus
€559.416 voor fiscale partners);
• de ouderentoeslag zal vanaf 2016 worden afgeschaft.

Bijzondere vrijstellingen
• Voor sommige bezittingen gelden bijzondere vrijstellingen:
• bossen, natuurterreinen en onbebouwde gedeelten van aangewezen landgoederen;
• voorwerpen van kunst en wetenschap, voor zover niet bedoeld als belegging (bijvoorbeeld:
schilderijen die in de kamer hangen);
• voorwerpen die niet van u zijn, maar die u krachtens erfrecht wel mag gebruiken (zoals de oude
Jaguar die uw kinderen geërfd hebben, maar waar u zelf in mag blijven rijden); ook in dit geval mogen de voorwerpen met bedoeld zijn als belegging;
• rechten op kapitaalsuitkeringen bij overlijden van uzelf, uw partner of bloed – en aanverwanten, of op prestaties in natura voor een begrafenis (bij – voorbeeld: uitvaartverzekeringen), voor zover het verzekerde kapitaal of de waarde van de polis niet meer bedraagt dan €6.859 per persoon;
• tegoed op geblokkeerde bankrekening bestemd voor begrafenis, mits het tegoed in totaal maximaal € 6.859 per persoon bedraagt;
rechten op kapitaalsuitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval:
• geld, chipkaarten, etc. bestemd voor consumentenaankopen (zoals cadeaubonnen, beltegoed, etc.) tot in totaal €512.

Lijfrenteaftrek 2014
Voor lijfrentepremies gelden twee soorten aftrek:
• aftrekking het kader van de jaarruimte is in principe mogelijk, mits de desbetreffende lijfrente
aantoonbaar bedoeld is ter compensatie van een eventueel pensioentekort. Per geval moet uitgerekend worden hoeveel er afgetrokken mag worden;
• aftrekking het kader van de reserveringsruimte wordt net als bij de jaarruimte getoetst en moet eveneens per geval berekend worden. Essentieel is hier dat er teruggekeken wordt naar de 7-jarige periodes die voorafgaat aan 1 januari 2014 (had
u vanaf 2007 een pensioentekort?).

Voor beide opties geldt: om in aanmerking te komen voor aftrek in 2014, dient u de premier ook
daadwerkelijk in 2014 te betalen. De mogelijkheid om dat later te doen {namelijk voor 1 april van het volgende jaar) is komen te vervallen. De terug- wenteling van zes maanden bij staking van de onderneming en de omzetting van de oudedags- reserve, bestaat nog wél.

Vermogensrendementsheffing drukken
Met ingang van 2011 geldt er nog maar één peildatum voor uw vermogen in box 3, namelijk 1 januari. Dus als u van plan bent om vermogensbestanddelen uit box 1 of box 2 te verkopen (zoals een eigen huts, een ter beschikking gesteld pand of AB-aandelen), dan kunt de verkoop daarvan het beste uitstellen tot na 1 januari van het komend jaar. Anders moet u de verkoopopbrengst op 1 januari 2015 bij uw vermogen tellen, waardoor u in 2015 onnodig veel belasting zou moeten betalen over uw box 3-vermogen. En omgekeerd: als u van plan bent om dergelijke vermogensbestanddelen te gaan kopen (met eigen geld), dan kunt dat het beste
voor de jaarwisseling doen.

AWBZ
Op dit moment is er erg veel commotie rondom de eigen bijdrage voor de AWBZ bij opname in een verpleeginstelling.
Veel ouderen zijn druk doende hun vermogen daarom weg te schenken. Let er op dat de
inkomstenbelasting en de AWBZ een verschillend regime hebben en dat wat voor de ene wet geldt met vanzelfsprekend ook in de andere wet van toepassing is. Laat u in ieder geval terdege adviseren voordat u besluit om tot schenking over te gaan!

Tips voor dga’s
Bij het uitkeren van dividend draagt de bv 15% dividendbelasting af, waarna de dga zelf nog 10% bijbetaalt voor de inkomstenbelasting (totaal: 25% belastingheffing). Het kan dus handig zijn om tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo vermijdt u de belastingrente en verlaagt u de grondslag voor box 3. Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) is alleen voor 2014 – verlaagd van 25% naar 22%. U betaalt dus minder belasting over dividend uitkeringen. Het verlaagde tarief geldt tot een bedrag van €250.000 van het belastbaar inkomen uit aan- merkelijk belang. Fiscale partners kunnen ieder afzonderlijk van de regeling gebruik waken, zodat het mogelijke voordeel dubbel zo groot is. Let er op dat de regeling per 2014 afloopt en met zal worden verlengd.

Heeft u hier nog vragen over ? Aarzel dan niet om ons te bellen of mailen 020 – 208 2118 !

Add Your Comments

Your email address will not be published.

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments